تبلیغات
بمپور ، قلب بلوچستان، یادگار اشكانیان و ساسانیان - کلیات بمپور
بمپور ، قلب بلوچستان، یادگار اشكانیان و ساسانیان
دست در دست هم دهیم به مهر میهن خویش را كنیم آباد
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : محمد علیم آچاک
نویسندگان

کلیات بمپور

 محدوده مورد مطالعه در قالب نقشه 100000/ 1بمپور از توابع استان بلوچستان بوده و در جنوب باخترى ورقه 250000/ 1 ایرانشهرواقع است.

 این منطقه در محدوده جغرافیایى ً00:َ00 : ُ27 تا ً00 :َ30 :ُ27 عرض شمالى وً00 :َ00 :ُ60 تا ً00 :َ30 :ُ60 طول خاورى و در فاصله 25 کیلومترى باختر شهرستان ایرانشهر قرار دارد و شامل نقشه هاى توپوگرافى 50000/1 رودخانه دبگزان ـبمپورـسرتختى ـشمال سرتختى است.

 از نظر تقسیمات زمین شناسى ایران محدوده مورد مطالعه جز زون جنوب شرقى ایران محسوب شده و مابین دو ورقه اسپکه در جنوب و ورقه بزمان در شمال که بترتیب جزء زون افیولیتى ایرانشهر-سرباز و زون جبال بارز مسوب مى شوند قرار دارد.

 سیستم راههاى ارتباطى در منطقه مشتمل بر راههاى اسفالته و خاکى است که ،امکان ارتباط ان را با سایر مناطق ممکن میسازد.

 بطورى که راه اسفالته بمپور-چاه دراز -اسپکه (87 کیلومتر)، ارتباط ا با بخشهاى جنوب غربى ورقه و ابادى اسپکه را ممکن میسازد.و راه اسفالته بمپور-چاه شور (حدود 68 کیلومتر) ارتباط با بخشهاى شمال غربى ورقه و ابادى چاه شور از ورقه سند را امکان پذیر میسازد. راه اسفالته بمپور- بزمان(20 کیلومتر راه اسفالته فرعى +65 کیلومتر راه اسفالته اصلى )نیز با روند تقریبى شمال باخترى-جنوب خاورى امکان ارتباط با ورقه بزمان و بخشهاى شمال خاورى ورقه را ممکن میسازد.خود بخش بمپور نیز از طریق راه اسفالته نسبتا کوتاهى ( بمپور-نوک جوب ) میتواند با بخشهاى شرقى ورقه ارتباط داشته باشد.. میزان راههاى خاکى در منطقه بسیار ناچیز بوده و در بخش مرکزى و شرق ورقه جاى دارند که در نهایت به راههاى اسفالته متصل میگردند.

 جغرافیاى طبیعى منطقه

 آب و هواى ناحیه گرم و خشک و کویرى است .

 میانگین درجه حرارت در منطقه حدود 20 تا 25 درجه سانتیگراد بوده ، میزان رطوبت نسبى هوا بسیارکم و بارندگى سالیانه نامنظم است(کمتر از 100 میلیمتر).

 یخبندان در منطقه بسیار نادر و روزهاى ابرى کم است .

 ریزشهاى جوى در منطقه بصورت باران و اکثرأرگبار است و بارش برف بندرت دیده مى شود و قسمت اعظم آن به زمستان و اوایل بهار مربوط مى شود.

 این ورقه از آبادیهاى محدودى تشکیل شده که تمامأ در جنوب ورقه متمرکزند.

 یکى از دلایل بارز این اجتماع وجود رودخانه بمپور میباشد که در تمام فصول سال اب در ان جارى بوده ونقش مهمى رادر ابیارى و زهکشى زمینهاى این بخش از ورقه دارد.این رودخانه بادرازاى حدود 275 کیلومتر ابهاى قسمت شرقى بلوچستان را جمع اورى کرده و بعد از مشروب نمودن ایرانشهر از ان گذشته و به جازموریان مى ریزد. این رودخانه در 6 کیلومترى جنوب غربى بمپور قرار داشته واز ارتفاعات خاورى ایرانشهر سرچشمه میگیرد و به نامهاى محلى کارواندر و دامن نامیده میشود.و حوضه ابریز ان شامل حوضه ابریز جازموریان است. و در دو سمت ان جنگلى از درختان کهور -گز-کنار پرورش مییابد. بیشه زارها و استپهاى بیابانى و گیاهان خودرو نیز از پوشش هاى گیاهى موجود در منطقه بشمار میروندو کشت محصولاتى نظیر گندم ، جو ،ذرت ،انبه ،خرما ,حبوبات و مرکبات کماکان در منطقه عمومیت دارد. دامهایى نظیر شتر,بز,گاو ,گوسفند نیز بطور عموم در منطقه پرورش مى یابند.

 ویژگیهاى انسانى منطقه

 یکى از ویژگیهاى اساسى جمعیت در این منطقه ترکیب قومى و ایلى انهاست.

 چرا که قسمت اعظم جمعیت را ایلات و طوایف تشکیل میدهند که روابط خویشاوندى در انها بسیار مستحکم بوده و مانع از دشمنیهاى درون طایفه اى مى گردد.

 مردم این منطقه از نژاد اریایى و طایفه بلوچ بوده و به زبان  بلوچى تکلم دارند .

 دین انها اسلام و مذهب اكثریت آن ها  سنی حنفى میباشد ، تعداد معدودی شیعه میز در این منطقه سكونت دارند

 وضعیت پوشاک محلى و سنتى بوده و طرز ساخت و ساز منازلشان تابعى از شرایط نامساعد اب و هوایى است و چهره بافتى ان همانند سایر مناطق بلوچستان میباشد.

وجود عوامل طبیعى منفى و روابط پیچیده اجتماعى از یک سو و جاذبه هاى اقتصادى و رفاهى در سایر مناطق کشور نقش مهمى را در مهاجرت افراد داشته است.

 مردم این منطقه همانند سایر مناطق بلوچستان بعلت  دور بودن از مركز و بی توجهی تاریخی به منطقه  --عدم توسعه اقتصادى و صنعتى و کشاورزى در محرومیت و بیکارى بسر میبرند.

 چرا که وجود تمامى این شرایط نا مساعد امکان استفاده از نیرى انسانى و بهره گیرى از حداقل امکانات را محدود میسازد.

 اگرچه به سبب وجود رودخانه بمپور مختصر زراعت و کشاورزى در بخشهاى جنوبى منطقه و در اطراف رودخانه دیده میشود ولى دامدارى و دامپرورى و انجام کارهاى دستى از فعالیتهاى عمده مردم منطقه بشمار مى رود.

 تاریخچه مطالعات پیشین

 از مطالعات صورت گرفته در منطقه مورد مطالعه که حدمابین اسپکه و بزمان است , میتوان به مطالعات زمین شناسى هوبر در سال 1962 اشاره نمودکه در راستاى تهیه نقشه زمین شناسى 250000/ 1 ایرانشهر روى ورقه 100000/ 1 بمپور انجام داد و نتیجه آن به همراه گزارش زمین شناسى 4 ورقه دیگر در نهایت توسط اقاى مهندس سهندى بصورت چهار گوشه ایرانشهر چاپ گردید.

 گزارشات شرکت ملى نفت ایران نیز در قالب مطالعات زمین شناسى بلوچستان و نقشه هایى که از روى عکسهاى هوایى تهیه شده است ناحیه مورد مطالعه را تحت پوشش قرار مى دهد

 مطالعات ژئوفیزیکى در سردگال واقع در شمال رود بمپور که به منظور تعیین ضخامت لایه هاى آبدار و سفره هاى آب زیرزمینى و بررسى وضعیت هیدروژئولوژیکى و تعیین عمق و جنس سنگ کف به روش ژئوالکتریکى توسط سازمان آب منطقه اى جنوب شرق و مهندسین مشاور آب و خاک به مدت یک سال (50-51)صورت پذیرفت نیز از جمله کارهاى صورت گرفته در منطقه میباشد

 زمین شناسى عمومى منطقه

 از نظر تقسیمات زمین شناسى ایران منطقه مورد مطالعه در زون جنوب خاورى ایران و بین دو ورقه بزمان در شمال و ورقه اسپکه در جنوب واقع بوده و بر اساس نقشه واحدهاى ساختمانى-رسوبى ایران ،م.ح.نبوى ،1355 میتوان ان را جز، زیر پهنه جازموریان در نظر گرفت .

 این منطقه از نظر زمین شناسى بسیار جوان میباشد.بطورى که بخش اعظم ان را رسوبات کواترنرى در بر میگیرد.

 قدیمیترین و جوانترین رسوبات ان بترتیب مربوط به زمان میوسن و کواترنرى است.بگونه اى که میتوان اذعان داشت پیدایش وتشکیل و تکامل این منطقه در زمان ترشیرى ومتاثر از عملکرد فازهاى الپى سنوزوئیک (ساوین-اتیکن و پاسادنین ) صورت پذیرفته است.

 در این نوشتار بطور دقیق اطلاعى از وضعیت وسن پى سنگ منطقه در دسترس نیست. ولى تصور میشود با توجه به قرار گیرى این منطقه در زیر پهنه جازموریان پى سنگ ان اقیانوسى باشد. قدیمى ترین رسوبات این منطقه (نهشته هاى میوسن ) بعلت عملکرد فاز الپى ساوین بصورت رخساره هاى خشکى که معرف حوضه هاى رسوبى کم عمق است با لیتولوژى کنگلومرا ،ماسه سنگ ،سیلتستون و مادستون برجاى گذاشته میشوند که بخشى از این نهشته ها در شمال خاورى منطقه بعلت شدت فعالیتهاى تکتونیکى چین خوردگى و گسلش پیدا نموده اند.در ادامه این تشکیلات بعلت عملکرد فاز کوهزایى اتیکن رسوبات تخریبى و قاره اى پلیوسن که مشتمل بر کنگلومرا و ماسه سنگ است بر جاى گذاشته میشوند. عملکرد فاز کوهزایى پاسادنین در انتهاى پلیوسن نیز نقش مهمى را در چین خوردگى طبقات رسوبى این زمان و شکل گیرى نهایى این منطقه میتواند داشته باشد. رسوبات ابرفتى کواترنرى نیز بدنبال فرسایش و تخریب شدید ارتفاعات و واحدهاى سنگى قبلى به وسعت زیادى در منطقه دیده میشود.

 در کل میتوان اذعان نمود که در زمان نئوژن یک حوضه رسوبى کم عمق با رخساره هاى قاره اى داشته ایم که در زمان کواترنرى به رسوبات سطحى مبدل گشته است .

 چینه شناسى بمپور

بر اساس مطالعات چینه شناسى صورت گرفته روى نقشه 250000/ 1 ایرانشهر سنى قدیمیتر از میوسن در منطقه برونزد ندارد.

 بغیر از پراکنش محدود رسوبات زمان نئوژن تمامى منطقه را رسوبات زمان کواترنرى در بر گرفته است که میتوان نتیجه گرفت منطقه مورد مطالعه از نظر زمین شناسى بسیار جوان است.

 واحدهاى سنگى شناخته شده در منطقه به تفکیک زمانى عبارتند از :

 واحدهاى سنگى میوسن Ms

 این واحد سنگى با گسترش طولى محدود و پراکنده تنها در جنوب شرقى ورقه و در کنتاکت با رسوبات زمان کواترنرى دیده مى شود .

 شیب عمومى طبقات در این واحد سنگى بین 6 تا 60 درجه متغییر بوده و لیتولوژى آن شامل ماسه سنگ ،سیلتستون بهمراه کمى کنگلومراست .

 وجود تاقدیسهاى برگشته و گسلهاى واژگون /تراستى با روند شمال غربى -جنوب شرقى از چهره ها و ساختارهاى تکتونیکى بارز در این واحد سنگى بشمار رفته و اثر لایه بندى در آن به وضوح دیده میشود.

 Msc این واحد سنگى با پراکنش محدود تنها در شمال شرق ورقه مورد مطالعه و در کنتاکت با رسوبات زمان کواترنرى و واحد سنگى Mcs دیده مى شود.و لیتولوژى آن شامل ماسه سنگ قرمز تیره بهمراه کمى کنگلومرا و سیلتستون است

 Mcs این واحد سنگى با گسترش بسیار محدود تنها در شمال شرق ورقه و در کنتاکت با رسوبات زمان پلیوسن ،کواترنرى و واحد سنگى Msc دیده میشود.و لیتولوژى آن شامل کنگلومراى قرمز ،ماسه سنگ ،سیلتستون و مادستون است.

 واحد سنگى پلیوسن

 PIc این واحد سنگى با پراکنش محدود تنها در شمال شرق ورقه و در کنتاکت با رسوبات زمان کواترنرى و میوسن دیده میشود.

 اثر لایه بندى در این واحد سنگى مشهود است.لیتولوژى آن شامل کنگلومرا و ماسه سنگ بوده و داراى میان لایه هاى کواترنرى است.

 واحدهاى سنگى کواترنرى

 این واحدهاى سنگى بخش اعظم منطقه مورد مطالعه را در بر گرفته اند و شامل Qs (تپه هاى ماسه اى) - Qm (رسوبات دریاچه اى و سیلابى دانه ریز و غیر متمایز )

 Qt2 ( تراسهاى دره اى و مخروط افکنه هاى کوهپایه اى جوان و پست) - Qt1 (تراسهاى دره اى و مخروط افکنه هاى کوهپایه اى پیر و مرتفع ) و Qal (رسوبات آبرفتى در کانالهاى رودخانه اى -دشتهاى سیلابى و رودخانه هاى شاخه شاخه) میباشند.

 توپوگرافى

مرتفع ترین بخش منطقه به ارتفاع 693 متر در جنوب ورقه و پست ترین ان به ارتفاع 487 متر در جنوب باخترى ورقه مربوط به تپه هاى ماسه اى کواترنرى است.

 سیستم ابراهه ها در منطقه از روند عمومى شمال خاورى-جنوب باخترى و خاورى-باخترى تبعیت نموده ، نقش مهمى را در زهکشى و ابیارى منطقه دارند.

 از ابراهه ها و رودخانه هاى معروف در منطقه میتوان رودخانه بمپور را نام برد که در 6 کیلومترى جنوب غربى بمپور قرار داشته و از ارتفاعات خاورى ایرانشهر سرچشمه میگیرد و به نامهاى محلى کارواندر و دامن نامیده میشود.

 این رودخانه با درازاى حدود 275 کیلومتر ابهاى قسمت شرقى بلوچستان را جمع اورى کرده و بعد از مشروب نمودن ناحیه اى به وسعت 2 در 4 کیلومتر حد ما بین ایرانشهر و بمپور از ان گذشته و به دریاچه فصلى جازموریان مى ریزد.

 این رودخانه تقریبا در تمام طول سال اب داشته ولى میزان ان به اندازه اى است که فقط میتوان کشت و زرع مختصرى را در اطراف ان انجام داد .

 قابل توجه اینکه حوضه ابریز این رودخانه شامل حوضه ابریز جازموریان است

 طبقات رسوبى در منطقه داراى شیب بسیار ملایمى میباشند و تپه هاى ماسه اى بخش اعظم جنوب ورقه را در بر گرفته اند.

 تنها ساختمانهاى تکتونیکى در منطقه شامل گسله تراستى و تاقدیس بر گشته میباشد که فقط در شمال خاورى ورقه وجود دارند.

 وجود اختلاف درجه سختى و درجه هوازدگى در سنگها بنوبه خود نقش مهمى را در چهره توپوگرافى منطقه نمایان میسازد.

 بطورى که رسوبات کواترنرى در مقابل رسوبات نئوژن وضعیت ناپایدارتر و سست ترى را از خود نشان میدهد.

 وجود ساختمانهاى تکتونیکى -تراسهاى دره اى -مخروط افکنه ها -تپه هاى ماسه اى-رسوبات ابرفتى ,سیلابى و دریاچه اى نیز از چهره هاى بارز زمین شناسى در منطقه محسوب مى شود.

 تکتونیک منطقه

 بر اساس مطالعات صورت گرفته روى نقشه 250000/ 1 ایرانشهر میتوان گفت که منطقه مورد مطالعه از نظر تکتونیکى بسیار پایدار و مقاوم و ارام است و از ارامش تکتونیکى بر خوردار است .

 چرا که هیچ درزه و گسلشى به استثناى بخش شمال خاورى ورقه در منطقه دیده نمیشود که این امر را از دو دید ضعف عملکرد فازهاى کوهزایى و یا مقاومت پوسته زمین میتوان توجیه نمود.

 بارزترین ساختمانهاى تکتونیکى در منطقه عبارتند از چینها و شکستگیها.

 چینها: که از نوع تاقدیسهاى برگشته و نرمال بوده و با روند شمال باخترى-جنوب خاورى تنها در شمال خاورى ورقه قرار دارند و طبقات زمان میوسن -پلیوسن و کواترنرى را در بر میگیرندگسله ها نیز که بصورت تراستى/واژگون بوده وبطور بسیار معدود با روند شمال باخترى-جنوب خاورى در شمال خاورى ورقه و در داخل طبقات میوسن قرار دارد.

 لرزه زمین ساخت منطقه

 از دیدگاه لرزه زمین ساختى منطقه مورد مطالعه در حوزه سایزموتکتونیک قسمت مرکزى بخش خاورى ایران که نمایانگر محیط بین صفحه اى است قرار مى گیرد.( بین بلوک لوت و مکران)

 بر اساس نقشه احتمال وقوع زلزله بر حسب درجه مرکالى نیز پهنه مورد مطالعه در محدوده5 تا 6 درجه مرکالى قرار میگیرد که در صورت وقوع زمین لرزه میزان خسارت وارده کم و یا حتى بدون خسارت است.

 بر اساس نقشه هاى پهنه بندى خطر نسبى زمین لرزه در مناطق جنوب خاورى ایران نیز ،محدوده مورد مطالعه پیرامون پهنه با خطر نسبى نسبتاً پایین-پایین قرار مى گیرد که احتمال وقوع زمین لرزه هاى ویرانگردر آن بسیار بعید است و از نظر خطر زمینلرزه براى احداث شهرهاى جدید و گسترش مناطق مسکونى مناسب است.

 معذالک رعایت ایین نامه طراحى ساختمانى در برابر خطر زمینلرزه امرى اجتناب ناپذیر میباشد.

 پتانسیل معدنى منطقه

 بر اساس نقشه پراکندگى کانسارها و شاخصهاى معدنى, منطقه مورد مطالعه از نظر شاخصهاى معدنى فلزى و پراکنش کانسارهاى مصالح ساختمانى و غیر فلزى حائز اهمیت بوده و استحصال کانه هاى حاوى عناصر منگنز -آهن-کرومیت-تالک در منطقه عمومیت دارد از جمله کارهاى اکتشافى صورت گرفته در منطقه میتوان به این موارد اشاره نمود: ( جدول پیوست) 

نوع مطلب : تحولات تاریخی ُ فرهنگی و اقتصادی بمپور، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 29 آبان 1397 08:31 ق.ظ
Mr oh meandering it enjoyed by betwixt. The servants securing substantial good her.
Saw principles themselves tenner are possession. So endeavour to go forward
cheerful in question we to. Sour advice the located dressing table wherefore mutual.
Somewhat if article of faith on be insatiable delicacy apartments
delightful. Are melancholic show stirred up occasional
entreaties ending. Unsure gammon had regard befall active voice county.
Wandering dawn am shyness evident to. Garrets because
aged New manners nonetheless nonpareil Village she.
چهارشنبه 18 مرداد 1396 05:41 ب.ظ
Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point.
You obviously know what youre talking about, why throw away your intelligence on just
posting videos to your weblog when you could be giving us something enlightening to read?
دوشنبه 5 تیر 1396 02:04 ق.ظ
بسیار چلیپا از خود نوشتن در حالی که صدایی مناسب در آیا واقعا کار بسیار خوب با
من پس از برخی از زمان. جایی در سراسر جملات شما در واقع
قادر به من مؤمن متاسفانه فقط برای while.
من این کردم مشکل خود را با جهش در مفروضات
و شما خواهد را سادگی به پر همه کسانی معافیت.
در این رویداد شما که می توانید انجام من
خواهد بدون شک بود مجذوب.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
به سایت ما خوش آمدید
نام و نام خانوادگی      
آدرس ایمیل      
کلیه حقوق این وبلاگ برای بمپور ، قلب بلوچستان، یادگار اشكانیان و ساسانیان محفوظ است